Dansk English

Du er her: Home Partnere Møre og Romsdal Fylkeskommune

Møre og Romsdal Fylkeskommune

Møre og Romsdal fylke er det tredje største eksportfylke i Norge, og er størst målt i eksportverdi per sysselsatt. Basisnæringene i fylket er internasjonalt rettet, det gjelder både møbel, verfts- og skipsindustrien, verkstedindustri, landbasert petroleumsindustri og store deler av fiske og fiskeriindustrien. I tillegg befinner flere olje - og gassfelt seg utenfor kysten av fylket, og store deler av leverandørindustrien rettet mot aktiviteten på sokkelen er lokalisert i området.

Godsstrømmene fra Vestlandet følger i dag to hovedtraseer. En hovedåre går med båt, eller bil langs kysten. Denne andre hovedåren går med bil fra Vestlandet mot Oslofjord-området og videre med bil, båt eller bane mot Europa og resten av verden.

  • Regjeringa har i Nasjonal transportplan 2014-2023 gått inn for å byggja ein ferjefri E39 på Vestlandet. Kyststamvegen er en viktig faktor for å etablere effektiv sjøveistransport fra Vestlandet mot kontinentet både for å få til en overgang fra vegtransport til mer miljøvennlig sjøtransport med direkte tilknytning til Europa med god regularitet, og for å sikre verdiskapningen og eksportindustrien i Vest-Norge best mulig konkurransevilkår.


I Møre og Romsdal inngår tre enkeltprosjekter i fergefri E39: Kryssing av Sulafjorden (Hafast), kryssing av Romsdalsfjorden (Møreaksen) og kryssing av Halsafjorden.

  • Regjeringa legger også opp til en storstilt satsing på havner og trygge farleder langs hele norskekysten. Regjeringa har vedtatt å bygge verdens første skipstunnel som ligger på grensa mellom Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal fylke. Tunnelen som skal bidra til sikkerhet og fremkommelighet for alle som ferdes på, og som frakter varer på Stadhavet.

Møre og Romsdal fylkeskommune er aktiv medlem i Vestlandsrådet som er et politisk samarbeidsråd for fylkeskommunene på Vestlandet. Vestlandsrådet jobber mellom annet for å styrke landsdelen sin samferdselssatsing, både nasjonalt og internasjonalt.


For mer informasjon om samferdselarbeidet i Møre og Romsdal, se vår hjemmeside.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Møre og Romsdal Fylkeskommune
Julsundveien 1 B, NO-6400 Molde.
Tlf: +47 41699916

Kontaktperson: Per Ove Nydal

E-mail: Per.ove.nydal@mrfylke.no