Dansk English

Du er her: Home Partnere Telemark Fylkeskommune

Telemark Fylkeskommune

Telemark fylke er et Norge i miniatyr. Du finner skjærgård, jordbruksbygder, trange daler, steile fjellsider, et mylder av vann og store fjellvidder – men også ett tett befolket byområde som Grenland, som omfatter byene Porsgrunn og Skien men også kommunene Bamble og Siljan. Med disse variasjonene i natur varierer også befolkningstetthet! Det totale landarealet er på ca. 15 000 km2 og her bor ca. 170 000 innbyggere. Ca. 104 000 av disse er bosatt i Grenland. Telemark fylke grenser til Vestfold i øst, Aust-Agder, Rogaland og Hordaland i vest/nord-vest og Buskerud i nord. Vi har sentrale landskryssende transportårer gjennom fylket vårt og viktige transportknutepunkt i fylket vårt. Disse er:

E18 som går langs kysten fra Oslo gjennom Buskerud, Vestfold, Telemark og Agderfylkene til Kristiansand hvor den skifter betegnelse til E39 og går videre til Sandnes/Stavanger og Haugesund i Rogaland og Bergen i Hordaland. E134 som går «øst-vest» fra Oslo via Drammen i Buskerud til Bergen i Hordaland og Haugesund i Rogaland. R36 som går «nord-sør» og knytter E134

Bedre kapasitet, trafikksikkerhet, helse og miljø

Telemark fylkeskommune er svært opptatt av å bedre kapasiteten på både veg og jernbane.  Dette vurderes i en helhetlig sammenheng med flere virkemidler. Bystrategi Grenland er et stort og forpliktende samarbeid for å legge til rette for en miljøvennlig by- og tettstedsutvikling i Grenland, med samordnet areal og transportplanlegging som virkemiddel.  Samarbeidet omfatter og forplikter aktører på statlig, regionalt og lokalt nivå og de berørte sektorer. Gjennom dette samarbeidet ønsker en å bidra til bedre trafikksikkerhet, bedre folkehelse, mer miljøvennlig transport og god fremkommelighet både for næringslivet og befolkningen ne som sådan.  Dette skjer gjennom en satsing på kapasitetsutvidelse på veg og jernbane, bedre kollektive løsninger, tilrettelegging for høyere andeler syklende og gående transportløsninger. 

Telemark fylkeskommune er med i flere regionale samarbeidskonstellasjoner med andre fylker for å påvirke nasjonale myndigheter i nå våre mål på dette området: Østlandssamarbeidet – 8 fylker rundt Oslo t.o.m. Telemark i sør-vestlig retning, Jernbaneforum Sør – 5 fylker fra Vestfold til Rogaland og Plattform Vestfold som er et samarbeid med Vestfold fylkeskommune og kommunene i Vestfold og Telemark fylkeskommune og Skien og Porsgrunn kommuner for å sikre full dobbeltspor-utbygging av InterCity mellom Oslo og Skien (jernbane). 

Grenland Havn – en svært viktig eksporthavn - er en av flere viktig havner i området mellom Oslo og Kristiansand. Det er igangsatt et regionalt plansamarbeid  med Vestfold fylkeskommune for å se på mulighetene for å overføre transport fra vei til bane og sjø. 

Telemark fylkeskommune er opptatt av å sikre gode forbindelser til kontinentet. Forbindelsen over Jylland er således viktig for Telemark fylkeskommune både isolert sett, men også som en avlastningsstrategi for forbindelsen Oslo-Gøteborg-kontinentet

Du finner mer om samferdsel på vår hjemmeside http://www.telemark.no/  

Eller du kan kontakte oss: 

Telemark Fylkeskommune
Fylkeshuset
NO-3706 Skien

Tlf.: +47 91738863

Kontaktperson: Anne-Gro Ahnstrøm

E-mail: anne-gro.ahnstrom@t-fk.no