Dansk English

Du er her: Home Rapporter Agder Fylkeskommune

Agder Fylkeskommune

Regionplan Agder 2030

Agder fylkeskommune følger opp sine målsettinger som fastsatt i Regionplan Agder 2030, som er et overordnet strategisk styringsdokument for hele Agder.

Planen er grunnlaget for politikkutformingen i Agder. Den er retningsgivende for prioritering, samordnet innsats og virkemiddelbruk fra ulike offentlige aktører. Planen er utarbeidet etter smart spesialiseringsmetodikken og peker på relevante områder for internasjonalt samarbeid.

I tillegg har Agder fylkeskommune flere regionale planer, strategier og plandokumenter som omhandler samferdsel, mobilitet, transport og areal som eksempelvis:

Regional transportplan Agder 2015-27, som er et innspill til Nasjonal Transportplan 2018-2027. Den regionale transportplanen ble vedtatt i 2015.
Strategi for intermodal godstransport – kobling mellom sjø og bane, som omhandler det intermodale transportknutepunktet i kristiansand som kobler Kristiansand Havn (sjø) og Sørlandets Godsterminal Langemyr (jernbane). Strategien ble vedtatt i 2018.

Disse finner du ved å følge denne linken:

https://agderfk.no/vare-tjenester/regional-planlegging-og-utvikling/gjeldende-planer-og-strategier/areal-og-samferdsel/