Dansk English

Du er her: Home Rapporter Vestfold og Telemark Fylkeskommune

Vestfold og Telemark Fylkeskommune

Regional transportplan for Vestfold ble vedtatt i september 2019, og vil inngå som en fylkesdelplan i det nye fylket Vestfold og Telemark. Planhorisonten er fram til 2040. For Telemark er det vedtatt to regionale planer for samordnet areal og transport: Areal- og transportplan for Grenland 2014 – 2025 (Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan kommuner) og en areal- og transportplan for resten av Telemark 2015 - 2025. 
 
Regional transportplan Vestfold: 
Som regional utviklingsaktør har fylkeskommunen et overordnet ansvar og rolle i samfunnsutviklingen i Vestfold. Fylkeskommunen har ansvar for å utvikle hele fylket og bidra til gode levekår, god folkehelse og en bærekraftig areal- og næringsutvikling. Transportsystemet er ett av flere virkemidler fylkeskommunen som regional utviklingsaktør skal utvikle og forvalte i samarbeid med andre aktører i fylket.  
 
Effektiv og sikker transport er en forutsetning for en bærekraftig regional utvikling. Samtidig gir transport utfordringer i form av globale klimagassutslipp, lokal luftforurensning, ulykker og støy. Styrkene og svakhetene med transportsystemet, og bruken av det, må ses i sammenheng for å skape en robust, effektivt og bærekraftig mobilitet. En forutsetning for en bærekraftig mobilitet er mindre bruk av fossilt brennstoff.  
 
Utfordringen er å skape god effektivitet og tilgjengelighet, samtidig som bruken av privatbil reduseres. Da må kollektivtrafikken og det å gå og sykle bli mer attraktivt gjennom et bedre tilbud og mer effektive forbindelser. Å gå og sykle er tilgjengelig for alle befolkningsgrupper, og har en positiv effekt for folkehelsen.  
 
Å skape et mer effektivt, sikkert og bærekraftig transportsystem er ikke noe fylkeskommunen kan klare alene. Mange aktører - både offentlige og private - må samarbeide for å nå målene som er satt i denne regionale planen. Planen skal legge til rette for felles strategier og mål som er basert på de analyser og vurderinger som er gjort i planen, og skape enighet om hvilke virkemidler som skal tas i bruk for å nå målene.  
 
En regional transportplan vil ha felles fagområder og tilstøtende utfordringer med andre regionale planer. Dette gjelder spesielt Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (Vestfold) og Regional plan for folkehelse (Vestfold), også vedtatt i 2019.  
 
Hovedutfordringene for utvikling av transportsystemet i Vestfold kan knyttes til tre perspektiver:  
• Et mer effektivt, miljøvennlig og sikkert transportsystem  
• Reduserte negative virkninger fra transport  
• Tilstrekkelig med midler til å utvikle transportsystemet 
 
Regional transportplan for Vestfold består av en beskrivelse av utfordringer og mål, anbefalinger for utvikling av transportsystemet, strategier og retningslinjer, og et handlingsprogram. 
 

Regional transportplan Vestfold:
https://www.vtfk.no/globalassets/episerver-forms/samferdsel/styringsdokumenter/regional-transportplan-for-vestfold.pdf

ATP Telemark:
https://www.vtfk.no/globalassets/episerver-forms/samferdsel/styringsdokumenter/atp-telemark-2015-2025.pdf

ATP Grenland:
https://bypakka.no/wp-content/uploads/2018/09/ATPGrenland2014-2025.pdf